fbpx

Sign In

Общи условия

Общи условия за ползване

 1. Общи положения

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Мечтан Дом Варна” ЕООД с ЕИК: 206444476, предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта си www.karavanipodnaem.bg. Услугите, които се предлагат посредством сайта, могат да бъдат зaявени за ползване при условие, че потребителят приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Моля, прочети внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използваш сайтa “karavanipodnaem.bg”, собственост на Мечтан Дом Варна” ЕООД. Тези общи условия представляват договор между теб и “Мечтан Дом Варна” ЕООД, с които получаваш правото да използваш услугите на сайтa “karavanipodnaem.bg” при спазване на условията по-долу. 

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между теб като Потребител на услугите на сайта и “Мечтан Дом Варна” ЕООД. Чрез достъпа до и използването на  интернет страницата, се съгласяваш да бъдеш обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължаваш да ги спазваш. В случай, че не си съгласен с всички общи условия по-долу, моля, не използвай сайтът на “Мечтан Дом Варна” ЕООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. 

Необходима информация за потребителите, съобразно българското законодателство: 

Наименование на собственика на сайта “karavanipodnaem.bg” и доставчик на услугата: Мечтан Дом Варна” ЕООД

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Приморски, УЛ. СТУДЕНТСКА, 14, вх. Ж, ет. 8

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Приморски, УЛ. СТУДЕНТСКА, 14, вх. Ж, ет. 8

ЕИК: 206444476

МОЛ: Кръстинка Дичева

Телефон: 0899987137

Електронна поща: alekss.dicheva@gmail.com

Полезни връзки: 

Надзорен орган: 

Комисия за защита на личните данни

‍Адрес: гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15,

Телефон: (02) 940 20 46;

Факс(02) 940 36 40; 

Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите

‍Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6

Телефон: (02) 933 05 65

Факс: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания доставчик на услугата, можете да използваш сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

 1. Пояснение на използваните термини.

‍„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес karavanipodnaem.bg

„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет сайта;

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството, при набор от потребителя на електронния адрес: karavanipodnaem.bg

„Браузър“ е компютърен софтуер, предоставящ възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

„Информационна система /Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

‍‍„Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до неговия персонален профил.

‍‍„Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с доставчик на услугата;

‍‍„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Уебсайт / сайт („website“)“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Собственик на платформа“  е собственика на сайта karavanipodnaem.bg, а именно “Мечтан Дом Варна” ЕООД с ЕИК: 206444476

„Място на настаняване“ е къмпинг с включен наем на каравана, бунгало, вила, къща за гости или апартамент, които се предлагат от рекламодателите с цел сключване на договор за наем. 

“Рекламодател“ е физическо или юридическо лице, използващо платформата за да промотира свой или чужди недвижими или движими вещи, с цел краткосрочно отдаване под наем на потребители. 

„Клиент“ е физическо или юридическо лице, което има потвърдена резервация и е сключило неформално споразумение за краткосрочно наемане на място за настаняване.

III. Характеристика на платформата. Предмет на договора.

‍Чл. 1 (1) Онлайн платформата “karavanipodnaem.bg”, дава възможност на собственици на каравани да предлагат обекти за настаняване под наем за неопределен период. Чрез платформата потребителите на сайта могат да извършват заявка за резервация за избрани от тях места за настаняване, както и: 

 • Да извършват регистрация и създаване на профил за разглеждане на обектите за настаняване (вкл. цени, свободни дати за наемане и условия за ползване) и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 • Да сключват краткосрочно договори за наем със Собствениците на каравани, които предлагат места за настаняване;
 • Да извършват плащания във връзка с направени резервации или сключени договори за краткосрочно наемане. 
 • Да получават информация за нови услуги или места за настаняване, предлагани от собствениците на каравани в платформата.
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с рекламодателите.

(2) При наличие на изпратена заявка и потвърждение от страна на Собственика на каравана, потребителят и собственикът са обвързани в договорни отношения, съгласно настоящите общи условия

(3) От момента, в който резервацията е направена и потвърдена, платформата karavanipodnaem.bg е единствено в ролята на посредник между теб и мястото за настаняване, препращайки данните на твоята резервация към съответното място за настаняване.

Чл. 2 (1) Ползвателите сключват неформален договор за краткосрочно наемане на място за настаняване със Собственика на каравана, чрез платформата “karavanipodnaem.bg“. Задълженията на страните по договора са изчерпателно описани в настоящите общи условия.

(2) По силата на сключения договор с конкретен Собственик на каравана, последния се задължава да предостави на Потребителя за временно ползване обявеното място за настаняване. От своя страна Потребителят се задължава да заплати посочената цена в платформата. 

(3) Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация (брой гости, предпочитана дата за настаняване и освобождаване) не по-късно от заявяването на резервация чрез бутон „Направи резервация“ или след одобрена резервация да отмени, вече направената такава, преди да е заплатил сумата по нея и направи нова резервация с желаните корекции.

Чл. 3 (1) Потребителят в платформата „karavanipodnaem.bg” и Собствениците на каравани се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба се осъществяват чрез собственика на платформата и се извършват по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако потребителят е въвел съответното име и парола за достъп. 

 1. Стъпки за изпращане на заявка за резервация на място за настаняване.

‍Чл. 4 (1) След като потребителят е избрал определено място за настаняване което да наеме и желае да изпрати заявка за резервация е необходимо да изпълни последователно следните действия, а след това да натисне бутонът „Направи резервация“. 

 • Да избере дати за настаняване и съответно дата на освобождаване
 • Да посочи броят на гостите, както и домашни любимци в случай че е приложимо.

(2) След изпълнение на горепосочените действия, потребителят ще бъде пренасочен към вътрешна страница, в която е длъжен да въведе следните лични данни, с цел обработка на заявката за резервация:

Име и фамилия;

Електронна поща;

Телефон за връзка.

Чл. 5 (1) След попълване на посочените лични данни, може да се извърши плащане с карта – Visa, MasterCard, American Express, Discover Card, Japan Credit Bureau, UnionPay. 

(2) При необходимост от издаване на фактура, такава се издава от собственика на платформата, но единствено за размера на комисионната, която се начислява към всяка резервация. Необходимо условие за това е изрична заявка от потребителя в срок не по-късно от 24 часа от момента на резервацията. 

(3) Издаване на фактура за наемната цена на съответното място за настаняване е отговорност на Собственика на каравана. 

Чл. 6 (1) Потребителят е длъжен отново да провери избраните дати и броят на гостите, както и да прочете настоящите общи условия и политиката за поверителност. След изпълнение на тези действия да изпрати своята заявка за резервация като натисне бутона “Направи резервация”.

(2) След като натисне посочения бутон, потребителят ще получи съобщение, че резервацията е успешно изпратена. 

Чл. 7 

(1) При регистриране в платформата между Потребителят и Собственикът на платформата възникват договорни отношения, съгласно настоящите общи условия. 

(2) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Последният се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 8 (1) Общата сума, която се заплаща включва: Сума за нощувки – цена на нощувки спрямо избрания период и броят на гостите, които се настаняват.

Допълнителни екстри – в размер договорен със Собственика на платформата или Собственика на караваната.  

Такса за обслужване – в размер на 10 % от сбора на горепосочените суми. 

(2) Размерът на общата сума може да бъде увеличен в размер посочен в процеса по изпращане на заявка за резервация при наличие на някое от следните условия: При наличие на домашен любимец

При наличие на трети лица извън максимално определения брой, съгласно информацията налична в платформата.

 1. Потвърждение на резервация

‍Чл. 9 (1) Когато Собственикът на караваната получи запитването от Потребителя и “Одобри” или “Откаже” резервацията, Потребителят ще получи автоматичен имейл. 

(2) Уведомлението се извършва единствено чрез изпращане на съобщение по електронната поща. Потребителите са длъжни да проверяват своята входяща поща, вкл. папката „СПАМ“ с оглед на възможността поради технически причини уведомлението да попадне в нея.

(3) В случай на одобрение от страна на Собственика на каравана, Потребителят ще получи имейл с линк за плащане, който е достъпен само и единствено чрез влизане в профила му чрез въвеждане на потребителско име и парола.

(4) След заплащане от страна на Потребителя и двете страни получават автоматични имейли с информация за поръчката и плащането.

(5) Резервацията е успешна, единствено при потвърждение за настаняване и получено плащане в пълен размер, съобразно ценовите условия за съответното място за настаняване. Това се удостоверява единствено чрез предоставената електронна поща.

 1. Процес по настаняване и освобождаване

‍Чл. 10 (1) Времето за настаняване е в часовия диапазон от 14:00 до 19:30 часа. В случай, че има различни условия, Потребителят се уведомяват изрично от Собственика на караваната. 

(2) При условие, че Потребителят желае да се настани след 19:30 часа, има задължение да уведоми за това Собственика на караваната, който да потвърди наличието на подобна възможност. 

‍‍Чл. 11 Потребителите се задължават да заплащат допълнителна туристическа такса в къмпинга, където е разположено резервираното място за настаняване. Таксата се определя от собственика на къмпинга.

Чл. 12 (1) Потребителите се задължават да се запознаят и да спазват условията на къмпинга, където се намира наетото място за настаняване. 

(2) Потребителите са длъжни да паркират моторни превозни средства (МПС) само на обособените за това места. Към всяко място за настаняване е допустимо да се паркира само едно МПС.

Чл. 13 Потребителите се задължават да спазват следните условия по време на настаняване: Да пазят тишина и да не нарушават реда и спокойствието в нощно време между 22:30 – 08:00 часа.

Да не разполагат допълнителни обекти, като кемпери, палатки, тенти и други.

Да не се разполагат никакви рекламни материали в каравани и/или в прилежащата зона към тях.

Чл. 14 (1) Собственикът на платформата няма отговорност за посрещане и изпращане на гостите.

(2) Собственикът на платформата няма отговорност в случай, че наетото място за настаняване не е почистено съобразно очакванията на Потребителя. Отговорността за почистване е отговорност на Собственика на каравана. 

Чл. 15 (1) Потребителите се задължават да уведомят Собственика на караваната, в случай че при настаняване установят липса, имуществени вреди или негодност за употреба на движими вещи, които са посочени като налични в описанието на съответното място за настаняване.

(2) Потребителите се задължават да уведомяват Собственика на каравана, ако в периода до освобождаване на съответното място за настаняване са нанесени имуществени вреди или е налице негодност за употреба на движими вещи, които са били налични и в работещо състояние към момента на настаняване.

VII. Съдържание и изпълнение на договора. Права и задължения на страните.

Плащания от страна на клиента: В момента на резервацията се заплаща пълния размер на стойността на резервацията. Отказ от резервация: 1. Ако отказът се осъществи до 30 дни преди датата на настаняване, 100% от сумата се възстановява с изключение на таксите към банката; 2. Ако отказването се осъществи в срок от 30 до 15 дни преди датата на настаняване, се възстановява 50% от сумата; 3. Ако отказът се осъществи в срок по-кратък от 15 дни преди резервацията, сумата не се възстановява.

Плащания към собственици на каравани: За собственици: Всички плащания към партньори се осъществяват всеки вторник, не по-рано от 30тия ден преди резервацията. (Например: Всички плащания, които трябва да бъдат изплатени от петък до понеделник ще бъдат преведени във вторник, съответно всички от вторник до четвъртък ще бъдат преведени в петък. 1. При одобрена и платена резервация в срок по-дълъг от 30 дни преди датата на настаняване, изплащането се случва, както следва: – 50% от сумата се изплащат 30 дни преди деня на настаняване (вторник или петък след като е настъпил 30тия ден) ; – останалата сума се изплаща в деня на настаняването (вторник или петък след деня на настаняването); 2. При одобрена и платена резервация в срок по-кратък от 30 дни преди датата на настаняване, изплащането се случва, както следва: – 50% от сумата се изплаща веднага след като се получи плащането от клиента (вторник или петък след като се получи плащането от клиента); – останалата сума се изплаща в деня на настаняването (вторник или петък след деня на настаняването).

‍Чл. 16 (1) Собственикът на платформата се задължава спрямо всеки един Потребител за следното:

– Да предоставя възможност за преглед на места за настаняване, тяхното местоположение, снимки, цена за нощувка, характеристики и друга относима информация, от която се нуждае Потребителя за да вземе информирано решение.  

– Да предоставя възможност на Потребителите да ползват платформа за резервация на място за настаняване.

– Да осъществява комуникация в процеса по резервация при необходимост и да съдейства на страните във връзка със сключването на договора за наем.

– Да обезпечи сигурността на личните данни, предоставяни в процеса по резервация и да гарантира защитата на електронните транзакции с банкови карти. 

– Да окаже съдействие на страните при възникване на конфликт между тях по повод изпълнение на сключения договор.

Чл. 17 Собственикът на платформата разполага със следните права, спрямо Потребителите и клиентите:

– Да предоставя места за настаняване чрез платформата „karavanipodnaem.bg”.

– Да получава плащане в пълен размер от името и за сметка на Собствениците на каравани за наемния период на избраното място за настаняване чрез платформата „karavanipodnaem.bg”.

– Да получава допълнителна такса от всяка резервация, изрично посочена в процеса по резервация с цел да поддръжа и развива платформата „karavanipodnaem.bg”, както и да покрива необходимите разходи за служители, хостинг, технически екип, платежни методи и други. 

– Да блокира достъпа на определен потребителски профил, в случай на установено нарушение на настоящите общи правила.

– Да съдейства при възникнал конфликт между Потребител и Собственик с цел неговото разрешаване в интерес на двете страни.

– Да обработва и съхранява получените лични данни с цел предоставяне на информация за резервацията, промоции и отстъпки, както и с цел маркетингови цели.    

Чл. 18 Собствениците на каравани в платформата имат следните задължения, спрямо Потребители, с които имат сключен договор за краткосрочно наемане на място за настаняване. 

– Да предадат вещта за ползване за периода, посочен в резервацията във вид и състояние, годно за нормалното и използване, съгласно нуждите и очакванията на Потребителя.

– Да осигурят безпретятствен достъп и спокойното използване на мястото за настаняване за периода, посочен в резервацията.

– Да осигурят наличието на всички допълнителни принадлежности, описани в обявата, достъпна на платформата „karavanipodnaem.bg”

– Да осигурят почистване на мястото за настаняване, преди и след настаняване на клиенти.

– Да съдействат при наличие на проблеми по време периода на резервацията.

– Да осигурят наличието на всички допълнителни принадлежности, описани в обявата, достъпна на платформата „karavanipodnaem.bg”

Чл. 19 Собствениците на каравани в платформата съгласно договора за краткосрочно наемане с конкретен потребител имат следните права:

 • Да получат възнаграждение за предоставяне правото на ползване на съответното място за настаняване, съгласно периода и определената цена за нощувка.
 • Да получи допълнително възнаграждение по цени, определени в платформата „karavanipodnaem.bg” при наличие на по-голям брой гости от определения за съответното място за настаняване, както и при наличие на домашни любимци.
 • Да изисква връщане на вещта не по-късно от 11:00 часа в деня на освобождаване, освен ако друго не е уговорено между страните изрично.
 • Да получи обезщетение при наличие на имуществени или неимуществени щети причинени от клиента в периода на настаняването.
 • Да определя допълнителни условия за използване на съответното място за настаняване, за които е длъжен да уведоми клиентите не по-късно от момента на настаняване.  

Чл. 20 Потребителите в сайта имат следните задължения, спрямо Собственикът на платформата:

 • При ползване на предоставения достъп до електронната платформа да спазват приложимото българско и европейско законодателство, както и настоящите „Общи условия“
 • Да не нарушават имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост, както и да да уведомяват незабавно “karavanipodnaem.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение.
 • Да не се представят за други лица или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 • Да не осъществяват достъп до системата извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп и информацията за местата за настаняване, поместена на платформата.
 • Да не извличат чрез технически средства или по технически начин, както и да не възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта “bg”, както да създават собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта “karavanipodnaem.bg”. 
 • При направена заявка за резервация, да се съгласят с Общите условия на съответното място за настаняване, да платят цената на избраното място за настаняване, както и да спазват поетите задължения съобразно условията за реда в къмпинга, където е разположено мястото за настаняване, както и правилата, определени от всеки Собственик на карвана в платформата.

(2) Потребителят има следните задължения към Собственика на каравана, съгласно договора за краткосрочно наемане на място за настаняване:

– Да заплатят възнаграждение за ползване на наетата вещ на собственика на платформата, който е упълномощен за подобни фактически действия от страна на Собственика на каравана.

– Да спазват правилата в местата за настаняване, определени в настоящите “Общи условия“, посочените от Собствениците на каравани, както и общите правила на къмпинга в който се намира вещта.

– Да положи дължимата грижа с цел опазване на вещите в периода, през който е наето съответното място за настаняване. 

– Да носи отговорност за действията на лицата, с които използва съвместно мястото за настаняване, както и на третите лица, които допуска в него. 

– Да уведоми незабавно Собственика на каравана при наличие на противоправни посегателства върху вещта, предмет на договора, вкл. нанасяне на имуществени вреди на отделни движими вещи, които са посочени като принадлежност към мястото за настаняване. 

– Да освободяи мястото за настаняване в срок до 11:00 часа в деня на освобождаване, освен ако друго изрично не е уговорено със съответния Спбственик на каравана. 

(3) Потребителят има следните права спрямо Собственика на караваната, съгласно договора за краткосрочно наемане на място за настаняване:  

– Да получи достъп и да използва мястото за настаняване за периода, който е потвърден от страна на Собственика на караваната и Собственика на платформата.

– Да получи достъп и да използва всички описани движими вещи, които са налични като принадлежности в страницата на съответното място за настаняване в платформата „karavanipodnaem.bg”.

– Да претендира възстановяване на част от заплатената сума в случай на пълно или частично неизпълнение на задълженията на Собственика на каравана. 

VII. Промяна и отказ от резервация

‍Чл. 21 (1) Всяка резервация, която е направена, но не е заплатена, може да бъде отменена посредством профила на потребителя. Правилото се прилага при условие, че уведомлението за отмяна е направено в срок до 24 часа от момента на изпращането й. В този случай, потребителят не дължи никакви допълнителни такси и/или комисионни.

Чл. 22 (1) При желание за отмяна на платена и потвърдена резервация, се прилагат следните условия: При отмяна на резервацията до 30 календарни дни преди датата на настаняване – Връщане на 100 % от заплатената сума;

При отмяна на резервацията до 14 (вкл.) календарни дни преди датата на настаняване – Връщане на 50 % от заплатената сума;

(2) Извън посочените срокове, освен ако друго не бъде уговорено между страните, потребителят няма право на отказ от договора, респ. да получи връщане на платената сума на основание чл.57 ал.1 т.12 от ЗЗП. Това правило се прилага и в случаите, когато резервацията е направена по-малко от 14 дни (вкл.) преди датата на настаняване. 

(3) При отказ от резервация на място, след настаняване, потребителят няма право да иска връщане на платената сума за остатъчния период, през който няма да се възползва от сключения договор.

(4) При необходимост от връщане на сумата, плащането от страна на собственика на платформата се извършва по същата банкова сметка на потребителя, която е използвана при първоначалното плащане в срок до 10 работни дни. При желание парите да бъдат върнати по друг начин или по друга банкова сметка, потребителят е необходимо да изпрати изрично искане чрез имейл на адрес: info@karavanipodnaem.bg

 1. Отстъпки и промоции

‍Чл. 23 (1) Потребителите и клиентите на платформата могат да получат ваучер на отстъпка в размер определен от Собственика на каравана в платформата при изпълнение на едно от следните условия:

При резервация на най-малко 7 нощувки

При резервация на най-малко 14 нощувки

При резервация на най-малко 30 нощувки

(2) Размерът на отстъпката е определен в обща сума в лева за целия период на резервацията и се приспада автоматично от първоначалната цена.

 1. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

‍Чл. 25 Правилата на настоящия Раздел Х от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ползватели, за които според данните, посочени при регистрацията в платформата с цел краткосрочно наемане на място за настаняване, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 26 (1) Основните характеристики на услугите и обектите, предлагани от рекламодатели, посредством платформата, които са видими на съответната страница.

(2) Цената на услугите е крайна и се определя в български лева с включени всички данъци и такси и се посочва от собственика на всяка каравана. 

(4) Стойността на допълнителните разходи свързани с услуги, които не са включени в крайната наемна цена се определя от Собственика на платформата или от Собственика на каравана и се предоставя като информация на потребителите при избиране на услугите за сключване на договора.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на потребителя посредством механизмите в платформата.

(6) Информацията, предоставена на потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 27 (1) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора със собственика на платформата като отправи писмено изявление до последния чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, собственикът на платформата възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

(5) Получените суми се възстановяват, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие по имейл за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за собственика на платформата.

 1. Защита на лични данни

‍Чл. 29 (1) „Мечтан Дом Варна“ ЕООД полага дължимата грижа и носи отговорност за защита личните данни за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) Във формата, попълвана от потребителя при извършване на резервация потребителят обозначава задължителния и/или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

(3) С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели. 

(4) Ако желае, потребителят има правото след сключване на договора, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

Чл. 30 (1) “Мечтан Дом Варна” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. 

(2) Действията на потребителя в платформата „karavanipodnaem.bg” и информацията за резервираните места за настаняване (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от “Мечтан Дом Варна” ЕООД за целите на директния маркетинг.

(3) “Мечтан Дом Варна” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получило изричното съгласие на потребителя в процеса по резервация на място за настаняване;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

информацията е изискана от Собственика на каравана във връзка с нанесени материални или нематериални вреди, възникнали по време изпълнение на договора за краткосрочно наемане. 

други посочени в закона случаи. 

Чл. 31 Всеки потребител може да се запознае с нашата Политика за Поверителност, в която са изброени изчерпателно личните данни, които събираме и обработваме, целите, основанията, срокът, правата с които разполагаме и друга относима информация съобразно българското и европейското законодателство.    

XII. Отговорност на страните

‍Чл. 32 (1) Собственикът на платформата не носи отговорност и не може да му се вмени във вина, никое от следните:  

За вреди, причинени от некоректно поведение на Собственика на платформата и трети лица, промотиращи чрез сайта “karavanipodnaem.bg”

За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от Собственици на каравани или трети лица, промотиращи чрез сайта “karavanipodnaem.bg”

За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, линкове, банери, поставени в сайта “karavanipodnaem.bg”

За всички вреди, причинени на Потребителите по време действие на договорните отношения между тях и Собствениците на каравани, доколкото те не са пряка и непосредствена последица от действия/бездействия на собственика на платформата. 

За всички вреди, причинени на Собствениците на каравани от Потребителите по време на настаняването, собственикът на платформата няма задължение да съдейства при уреждане на възникналите противоречия.  

За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта “karavanipodnaem.bg”, независещи от екипа на същия.

За качеството на услугата, условията в местата за настаняване и наличието на посочените в описанието на мястото за настаняване движими вещи, в случай на предварително осъществен контакт между Потребител и Собственик на каравана, извън платформата, посредством гласови или текстови канали за комуникация.

(2) Собственикът на платформата не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препядстват обективно изпълнението на договора.

(3) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност собственика на платформата при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;

Нанесени материални щети и/или нематериални вреди на собственик на каравана,с който са имали сключен договор;

Чл. 33 Цялата достъпна информация относно предлаганите места за настаняване е получена от съответните Собственици на каравани. Последните носят пълна отговорност за точността, целостта и истинността на информацията (вкл. наличността). 

XIII. Изменение и прекратяване

‍Чл. 34 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от собственика на платформата „karavanipodnaem.bg”, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти.

(2) Собственикът на платформата и клиентите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента в един от следните случаи:след изричното му уведомяване и при условие, че клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

след публикуването им в платформата „karavanipodnaem.bg” и при условие, че клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

с изричното му приемане от потребител или клиент чрез платформата “karavanipodnaem.bg”

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата https://karavanipodnaem.bg/, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 35 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://karavanipodnaem.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIV. Заключителни разпоредби

‍Чл. 36 За връзка със собственика на платформата „Мечтан Дом Варна” ЕООД, ЕИК: 206444476, със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Приморски, УЛ. СТУДЕНТСКА, 14, вх. Ж, ет. 8, използвайте посочените контакти и формата на сайта „karavanipodnaem.bg”. Телефон за технически въпроси, плащания, партньорства: +359 899987137

Чл. 37 Предлаганите услуги се продават на редовни цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание и цена. Всички обявени цени са в български лева. Цените са крайни и не подлежат на предоговаряне или промяна. 

Чл. 38 (1) Потребителят заявява, че е запознат с общите условия за извършване на плащания в интернет чрез платформата за интернет плащания Stripe (Страйп), достъпни на адрес: https://stripe.com/payment-terms/legal,  които приема безусловно.Всички други условия и особености са посочени в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата. 

(2) При сключването на договора, потребителите се съгласяват, че са запознати и ще спазват общите правила за безопасност и правилно използване на местата за настаняване, както и указанията на Собствениците на каравани в това отношение.  

(3) Собственикът на платформата си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя. Ако продължи да ползва сайта, потребителят изрично се съгласява с направените промени. 

‍‍Чл. 39 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

‍‍Чл. 40 Потребителят и Собственика на платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 

Чл. 41 Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

Чл. 42 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.10.2022 г.

Общите условия са последно изменени на 28.02.2023 г. 

Бисквитки - Ние използваме бисквитки, за да подобрим твоето преживяване на нашия сайт. Използвайки нашия сайт, ти се съгласяваш с бисквитки. Виж още
Приемам